Registreeru

prantsuse keel

Kursused 2023 - 2024 õppeaastal 

Hinnad käibemaksuga.

  maht ak.t Tavarühm (7-8 õpil) Minirühm (5-6 õpil) Minirühm (3-4 õpil)
Algajad 1                 A1.1       54    462 €   540 €  

   810€

Algajad 2                 A1.2 54 462 € 540 €     810€
   
Madalam kesktase      A2      108           462 €           1080 €    1620€
   

Kursusetasule lisandub õppekomplekti hind orienteeruvalt 50 EUR.
Tunnid reeglina 1 x nädalas.

Kursuse juhendaja: Sigrid Janke

Individuaaltunnid kokkuleppel.
Ühe ak. h hind ühele osalejale alates 30€, kahe osaleja puhul al 18€ / in.

Õppematerjal ei sisaldu kursuse hinnas.

 

Õppekavad

Prantsuse keel A1

Täienduskoolituse õppekava: Prantsuse keele kursus algajatele, tase A1 (A1.1 ja A1.2)

Õppekavarühm
Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A1 saavutamine prantsuse keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

  • mõistab nii kõnes kui kirjas lühikesi ja lihtsamaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu,
  • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ja oma ümbrust;
  • oskab vastata lihtsatele küsimustele;
  • kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab lihtsamaid ankeete. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Prantsuse keelt õppida soovivad isikud, kel puuduvad varasemad oskused prantsuse keeles. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
160 akadeemilist tundi, millest 108 tundi on auditoorset ja 52 tundi iseseisvat tööd. Koolitus koosneb kahest moodulist (A1.1 ja A1.2), millest kumbki on 80 akadeemilist tundi (54 tundi auditoorne õpe ja 26 tundi iseseisev töö).
Õppekeskkond:
klassiruum
Õppijate arv
: ühes grupis maksimaalselt 8 inimest.
Õppevahendid:
õpik ja töövihik, mis tuleb õppijal endal välja osta. Õppevahendite hind lisandub õppetasule.
Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub 1-2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppe sisu – Moodul 1
Mina, minu perekond ja sõbrad, aadress. Viisakusväljendid (tervitus, vestluse alustamine, pakkumine, palve, vabandamine, hüvastijätmine jms). Rahvused, riigid ja keeled. Töö ja vaba aeg, eelistused. Ametid. Toidud, kohvikus, poes. Tee juhatamine. Reisimine, puhkus. Põhi- ja järgarvsõnad, kellaajad, aastaarvud, hinnad. Isikulised asesõnad.
Tegusõnad olevikus ja minevikus. Reeglipärase ja ebareeglipärase tegusõna pööramine. Sagedasemad eessõnad koha- ja ajamäärustes. Mees- ja naissoost omadussõnad. NImisõna ainsus ja mitmus. Umbmäärane ja määrav artikkel. Küsisõnad quel, où, qui, que, quand, pourquoi. Konstruktsioo/em>Konstruktsioon  il y a. Postkaardi, lühikese kirja ja teksti koostamine, ankeedi täitmine.

Õppe sisu – Moodul 2

Igapäevategevused, hobid. Elukeskkond, kodu. Pühad ja tähtpäevad. Kutsumine, nõustumine ja keeldumine. Riietus, värvid, materjalid. Objektide ja inimeste kirjeldamine. Transpordivahendid, ilm. Poes, turul, restoranis. Tellimine ja ostmine. Hinna küsimine. Arsti juures - tervis, kehaosad, tervislik toitumine. Töö ja puhkus. Käsud ja keelud. Elu linnas ja maal. Tee juhatamine.
Enesekohased tegusõnad. Ajavormid imparfait ja passé compose. Näitav omadussõna ce, cet, cette, ces. Ajavormid imparfait ja passé compose. Isikuline asesõna sihitisena. Käskiv kõneviis Siduvad asesõnad qui ja que. Lähitulevik ja – minevik.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö: töövihiku ja õpiku harjutuste tegemine, tekstide kirjutamine, lisamaterjalidega töö internetis, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine.

Õppematerjalid
Koolitus põhineb õppekomplektil T. Tamm , L. Tomasberg “Quartier Latin” - õpik, töövihik, CD.
Lisaks õpetaja koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele.

Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Prantsuse filoloogi haridus või prantsuse keele õpetaja kutse ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.

 

Prantsuse keel A2

Täienduskoolituse õppekava: Prantsuse keele kursus madalamale kesktasemele, A2

Õppekavarühm
Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A2 saavutamine prantsuse keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

  • saab kuuldes aru selgest kõnest igapäevastel teemadel
  • saab lugedes aru tuttavaid sõnu sisaldavatest tekstidest ning isiklikest kirjadest
  • oskab vestelda talle tuttavatel ja isiklikku huvi pakkuvatel teemadel, kasutades lihtsat ja enamlevinud sõnavara ja viisakusväljendeid
  • oskab lihtlauseid kasutades kirjutada endast (töö, perekond jmt), koostada lihtsamaid tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Prantsuse keelt õppida soovivad isikud, kel puuduvad varasemad oskused prantsuse keeles. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
160 akadeemilist tundi, millest 108 tundi on auditoorset ja 52 tundi iseseisvat tööd. 
Õppekeskkond:
klassiruum
Õppijate arv
: ühes grupis maksimaalselt 8 inimest.
Õppevahendid:
õpik ja töövihik, mis tuleb õppijal endal välja osta. Õppevahendite hind lisandub õppetasule.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub õhtuti 1-2 korda nädalas.

Õppe sisu
Igapäevategevused, hobid. Vaba aja veetmise võimalused. Plaanide tegemine, soovide ja kavatsuste väljendamine. Oma arvamuse väljendamine. Kunst ja kultuur. Eelised ja puudused, võrdlemine. Mälestused. Tunnetest rääkimine, rõõmu ja rahulolematuse väljendamine. Ettepanekute tegemine. Põhjuse ja tagajärje väljendamine. Telefonivestlus. Toidud, nende valmistamine, väljas söömine. Reisimine. Muusika.
Grammatika: erinevate minevikuaegade kasutamine ja võrdlus – passé composé, passé récent, imparfait. Tingiva kõneviisi olevik – conditionnel présent. Lihttulevik – futur simple. Subjonctif présent – selle moodustamine ja kasutusalad. Ajamäärused. Erinevad küsimuste tüübid. Eitus – ne pas, ne plus, ne jamais. Võrdlusastmed.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö: töövihiku ja õpiku harjutuste tegemine, tekstide kirjutamine, lisamaterjalidega töö internetis, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine.

Õppematerjalid
R. Mérieux, Y. Loiseau “Connexions”, tase 2: õpik, töövihik, CD.
Lisaks õpetaja koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele.

Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Prantsuse filoloogi haridus või prantsuse keele õpetaja kutse ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.

 

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee