Registreeru

soome keel

 Kursused 2023-2024 õppeaastal

Hinnad käibemaksuga.

  maht ak.t  Tavarühm (7-8 in) Minirühm 5-6 in Minirühm 3-4 in
Algajad 1                       A1.1   30t    291 € 330 €       480 €
 Algajad 2                      A1.2  30t  291 € 330 €       480 €
Madalam kesktase          A2.1    60t  582 € 660 €       960 €

Kursusetasule lisandub õpikute hind orienteeruvalt 30 €.

Kursuse juhendaja: Maarika Roosimägi.

Individuaaltunnid kokkuleppel.
Ühe ak. h hind olenevalt kursuse eripärast alates 33€ ak/h.
Individuaaltund 2 osalejale - al. 20€ / ak. h ühele inimesele.

 

Õppekavad

Soome keel A1

Täienduskoolituse õppekava: Soome keele kursus algajatele (A1)

Õppekavarühm
222 - Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A1 saavutamine soome keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

  • mõistab nii kõnes kui kirjas lühikesi ja lihtsamaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu,
  • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ja oma ümbrust;
  • oskab vastata lihtsatele küsimustele;
  • kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab lihtsamaid ankeete. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Soome keelt õppida soovivad isikud, kel puuduvad varasemad oskused inglise keeles. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
õppe kogumaht on 100 akadeemilist tundi, millest 60t on auditoorne töö ja 40 tundi iseseisev töö. Õpe jaguneb kaheks mooduliks - A1.1 tase saavutatakse 50 tunniga ja A1.2 tase 50 tunniga (kumbki tase 30 akadeemilist tundi auditoorset ja 20t iseseisvat tööd)
Õppekeskkond:
klassiruum
Õppijate arv
: ühes grupis maksimaalselt 8 inimest.
Õppevahendid:
õpik, mis tuleb õppijal endal välja osta ja selle hind lisandub õppetasule.
Õppetöö toimub 1-2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub õhtuti.

Õppe sisu - moodul 1 (A1.1).
Hääldamine, vokaalharmoonia.
Tervitamine, viisakusväljendid. Arvsõnad, kellaaeg, nädalapäevad, kuud, aastaajad ja ilm. Ajaväljendid, järgarvud, kuupäev. Iseenda tutvustamine. Kodukoht, kohtamääravad sõnad. Soome ja Lapimaa. Puhkus, hobid. Perekond ja sugulased. Tegusõnade jaatav ja eitav pööramine olevikus, kas-küsimus, küsisõnad, enamlevinud käänded, käändelõpud, nimisõnade astmevaheldus.

Õppe sisu - moodul 2 (A1.2)
Elamine, kodu. Toit. Rõivad ja riietumine. Kaupluses, kohvikus, restoranis. Vaba aeg, hobid. Päevaplaan, kellaaeg, Tee küsimine ja juhatamine. Liiklusvahendid. Välimus, kehaosad. Suvepuhkus. Eluloolised andmed.Tervis ja haigused.Haridus ja tulevikuplaanid. Kultuur, rahvused, tähtpäevad. Verbi tüübid, täytyy-väljendid, tegusõnade astmevaheldus, osastav kääne, kääskiv kõneviis, tegusõna minevik, nud-kesksõna, mitmuse käänded, omadussõnade võrdlemine, tingiv kõneviis, ettepanekute tegemine. 

Õppemeetodid
Auditoorne õpe: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö: õpiku harjutuste tegemine, tekstide kirjutamine, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine jms. 

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil K.Sark „Hyvä-parempi-paras“, 2014.
Lisaks õpetaja koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele.

Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Koolitajal on filoloogiline kõrgharidus ja/või soome keele õpetaja kutse ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.

 

Soome keel A2

Täienduskoolituse õppekava: Soome keele kursus madalamale kesktasemele (A1)

Õppekavarühm
222 - Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A2 saavutamine soome keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

  • saab kuuldes aru selgest kõnest igapäevastel teemadel
  • saab lugedes aru tuttavaid sõnu sisaldavatest tekstidest ning isiklikest kirjadest
  • oskab vestelda talle tuttavatel ja isiklikku huvi pakkuvatel teemadel, kasutades lihtsat ja enamlevinud sõnavara ja viisakusväljendeid
  • oskab lihtlauseid kasutades kirjutada endast (töö, perekond jmt), koostada lihtsamaid tekste ning täita isikuandmeid nõudvaid dokumente.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Soome keelt õppida soovivad isikud, kellel on A1 tase soome keeles. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
õppe kogumaht on 100 akadeemilist tundi, millest 60t on auditoorne töö ja 40 tundi iseseisev töö.
Õppekeskkond: klassiruum
Õppijate arv
: ühes grupis maksimaalselt 8 inimest.
Õppevahendid:
õpik, mis tuleb õppijal endal välja osta ja selle hind lisandub õppetasule.
Õppetöö toimub 1-2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub õhtuti.

Õppe sisu
Suvepuhkus,reisimine. Ametid, töökohad. Ettepaneku tegemine, kutsele vastamine. Päevaplaan. Telefonivestlus. Inimese välimus, iseloomujooned. Kehaosad, tervis. Arsti juures, apteegis. Elulugu, haridustee, CV. Soomlased. Olulisemad tähtpäevad. Sisseütlev kääne. Käskiv kõneviis, keelamine. Minevik. Mitmuse käänded. Omadussõnade võrdlemine. Tingiv kõneviis, viisakusväljendid. Umbisikuline tegumood. 

Õppemeetodid
Auditoorne õpe: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö: õpiku harjutuste tegemine, tekstide kirjutamine, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine jms. 

Õppematerjalid
Koolitus baseerub õppekomplektil K.Sark „Hyvä-parempi-paras“, 2014.
Lisaks õpetaja koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele.

Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Koolitajal on filoloogiline kõrgharidus ja/või soome keele õpetaja kutse ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.

 

Uus kiht...
Uus kiht...
 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee