Registreeru

norra keel

Kursused 2023- 2024 õppeaastal

Hinnad käibemaksuga.

  maht ak.t  Minirühm(5-6 in)             
Minirühm (4 in)           
Algtase  A1.1                     
  32t   392 € 488 €
Elementaartase A1.2       
32t 392 € 488 €

Õpperühmad avatakse vastavalt registreerumisele.

Kursuste ajad kokkuleppel rühmaga.

Kursuse juhendaja: Marit Stepanova

Individuaaltunnid kokkuleppel.
Hind ühele osalejale al. 36 €/ akad h
Kahekesi rühmas - hind ühele osalejale al. 20 €/ akad h
Kolmekesi rühmas - hind ühele osalejale al. 16 € / akad h

 

Õppekavad 

Norra keel A1 (A1.1 ja A1.2)

Täienduskoolituse õppekava: Norra keele kursus algajatele (A1)

Õppekavarühm
222 - Võõrkeeled ja kultuurid.

Õppekava koostamise alus
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteem.

Eesmärk
Keeleoskuse A1 saavutamine norra keeles.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

  • mõistab nii kõnes kui kirjas lühikesi ja lihtsamaid lauseid, tuttavaid fraase ja sõnu
  • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ja oma ümbrust
  • oskab vastata lihtsatele küsimustele
  • kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab lihtsamaid ankeete. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Norra keelt õppida soovivad isikud, kel puuduvad varasemad oskused selles keeles.
Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht:
108 akadeemilist tundi, millest 64 tundi on auditoorset ja 44 tundi iseseisvat tööd. Koolitus koosneb kahest moodulist (A1.1 ja A1.2), millest kumbki on 54 akadeemilist tundi (32 tundi auditoorset õpet ja 22 tundi iseseisvat tööd)
Õppekeskkond:
klassiruum
Õppijate arv
: ühes grupis on maksimaalselt 8 inimest.
Õppevahendid:
õpik ja töövihik ning õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjal.
Õppetöö toimub 1-2 korda nädalas kaks akadeemilist tundi korraga.

Õppeprotsess
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koduseid ülesandeid antakse iga kord. Õpe toimub kas rühmas või individuaalselt.

Õppe sisu – Moodul 1
Igapäevased tegevused. Tervitamine ja tutvumine. Tegusõna olevik. Isikulised asesõnad. Küsisõnad hva ja hvor. Sõnajärg lihtlauses. Riigid, rahvused ja keeled. Perekond. Ametid. Kuidas läheb? Küsisõnad hvordan ja hvilke. Kas-küsimused. Eitus. Perekond. Toit ja toiduained. Värvid. Aadress ja vanus. Arvsõnad. Nimisõna ainusus ja mitmus, määramata ja määratud vorm. Asesõnad den,det ja de. Küsisõnad hvorfor ja hvem. Igapäevased tegevused. Päevaosad. Ilmastik ja aastaajad. Tööl ja koolis. Kodus. Asesõna käänamine. Kohaeessõnad. Vaba aeg, päevaplaan. Nädalapäevad. Kellaaeg. Abi palumine, vabandamine. Vestlus kohvikus, tellimine. Ajaväljendid. Küsisõna når.  Modaalverbid + infinitiiv. Kohamäärused.

Õppe sisu – Moodul 2
Toidu- ja riidepood. Riideesemed. Abi ja soovituse palumine ja andmine. Kui palju see maksab? Asesõnad den-denne, det-dette, de-disse. Omadussõna (ainsus ja mitmus). Küsisõnad hvilkenhviklethvilke. Ilm. Kuud ja aastaajad, tüüpilised tegevused. Käsud ja keelud, neile reageerimine. Enesekohane asesõna. Käskiv kõneviis. Kaudne kõneviis. Põhjus ja tulemus (derfor vs fordi). Eessõnad i ja om. Reisimine. Vaba aja tegevused. Põnevad paigad Norras. Pileti ostmine. Broneeringute tegemine. Lihtminevik. Ajaväljendid ja eessõnad. Elu Norras, norralaste elustiil. Vabaajategevused. Kuupäev.
Järgarvud. Omastav asesõna (ainsus ja mitmus). Kodutööd ja tööülesanded. Ametid. Ametiasutused.Eelistuse väljendamine.Täisminevik. Ajaeessõnad for-siden, i, om. Omastav kääne -s lõpu ja eessõnaga til. Enesekohane asesõna + nimisõna. Tegusõna täisminevik. Omadussõna võrdlemine.

Õppemeetodid
Auditoorne õpe: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine jms.
Iseseisev töö: töövihiku harjutuste tegemine ja kuulamisülesanded õpikus ja internetis, tekstide kirjutamine, tunnis õpitud väljendite ja lausete harjutamine ja kinnistamine.

Õppematerjalid
Koolitus põhineb õppekomplektil „På vei“ (Elisabeth Ellingsen, Kirsti Mac Donald, 2012), õpik ja töövihik.
Lisamaterjalid – õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjal.

Õppe lõpetamise tingimused
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele.
Hindamismeetod
Kombineeritud lõputest (kirjalik ja suuline)
Hindamiskriteerium
Lõputest on sooritatud tulemusele vähemalt 60%.

Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kus õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik  test ja suuline vestlus – on vastavalt hindamiskriteeriumidele täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst vähemalt 70% ulatuses.

Koolitaja kvalifikatsioon
Norra filoloogia alane haridus ja/või norra keele õpetaja kutse ja praktiline õpetamise kogemus vähemalt 200 ak/h.

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee