Registreeru

Kvaliteedi tagamine

Kvaliteedi tagamise alused

Merle Keeltekool lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest ja teistest täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivatest õigusaktidest.

Merle Keeltekoolil on Eesti Hariduse Infosüsteemis koolituskeskuse majandustegevusteade 176577 (26.03.2017).


Õppekavad

Täienduskoolituse alusdokumendiks on täienduskoolituse õppekava.
Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitatud juhendmaterjalist ja sihtgrupi vajadustest
Avatud koolituste õppekavad avalikustatakse Merle Keeltekooli kodulehel.
Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed: õppekava nimetus, õppekavarühm, õppekava kogumaht, praktilise ja iseseisva töö maht kui koolituse eripära seda eeldab, õppe sisu, õpiväljundid, koolitaja kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus,  õppekeskkonna kirjeldus, koolituse alustamise ja lõpetamise tingimused, tunnistuse väljastamise korral õpiväljundite hindamise meetodid ja hindamiskriteeriumid, õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud konkreetsed õppematerjalid.

Koolituse läbimisel väljastatavad dokumendid

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse Merle Keeltekooli tunnistus.
Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus on vähem kui 60% või kes lõputesti ei soorita, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

Koolitajad

Koolitajatel on filoloogiline kõrgharidus ja/või töökogemus õpetataval erialal ja koolitamise kogemus.
Koolitajate kvalifikatsioon ja õpi- või töökogemus on kirjeldatud Merle Keeltekooli kodulehel.
Koolitajate tööd hinnatakse koolitusel osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.

Õppekeskkond

Kursused avalikustatakse Merle Keeltekooli kodulehel. Koolitusele saab registreeruda täites registreerimisvormi kodulehel, samuti e-posti või telefoni teel, või tulles kohapeale meie kontorisse.
Õpperühmad püütakse komplekteerida võimalikult sarnaste eelteadmiste ja oskustega õppijatest. Enne kursustele registreerumist on keeleliste eelteadmistega huvilistel võimalus testida keeleoskust kodulehel (inglise, soome keel) või kohapeal.
Kõik koolitusele registreerunud saavad nädal enne kursuse algust e-kirja meeldetuletusega koolituse alguse kohta.
Meie õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas õppetööks vajaminevad vahendid - valge tahvel, arvuti, CD mängijad, projektor, printer, lauad-toolid. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.  Õppijatel on võimalus kasutada tasuta internetiühendust.

Tagasiside kogumine

Peale koolitust küsitakse osalejatelt kirjalikku ja/või suulist tagasisidet. Kirjalik tagasiside küsimustik täidetakse kas paberkandjal kohapeal või elektrooniliselt. Osalejad annavad hinnangu kursuse sisule, koolitaja tegevusele ja kursuse korraldusele ning saavad teha ettepanekuid kursuse paremaks muutmisel. Tagasiside tulemuste põhjal viiakse vajadusel sisse muudatused edasistes koolitustes. 

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee