Registreeru

prantsuse keel

Kursused 2019 - 2020 õppeaastal 

Hinnad käibemaksuga.

  maht ak.t Tavarühm (7-10 õpilast) Minirühm (5-6 õpilast)
Algajad 1                      A1.1       54    364 €   430 €  
Algajad 2                     A1.2 54 364 € 430 €
Madalam kesktase          A2      54              364 €             430 €

Kursusetasule lisandub õppekomplekti hind orienteeruvalt 40 EUR.
Kui rühmas on 4 õpilast, siis kursuse maht 44 ak.h.

Õppekava nimetus: prantsuse keel A1

Eesmärk
Prantsuse kõne- ja kirjakeele omandamine elementaartasemel igapäevaste situatsioonidega hakkama saamiseks.

Õpiväljundid
Kursuse lõpetanu:
- mõistab tuttavaid sõnu, fraase ja lühikesi lauseid nii kõnes kui ka kirjas
- kasutab lihtsaid fraase ja lauseid, et kirjeldada ennast, oma peret ja lähiümbrust
- oskab lihtsal viisil suhelda, kui vestluspartner abistab
- oskab kirjutada lühikest teadet ja täita formulare
Sisu
Mina, minu perekond ja sõbrad, aadress. Viisakusväljendid (tervitus, vestluse alustamine, pakkumine, palve, vabandamine,hüvastijätmine jms). Isikulised asesõnad. Rahvused, riigid ja keeled. Töö ja vaba aeg, eelistused. Toidud, kohvikus, poes. Igapäevategevused, hobid. Elukeskkond, kodu, tee juhatamine. Reisimine, puhkus, transport. Põhi- ja järgarvsõnad, kellaajad, aastaarvud, hinnad. Tegusõnad olevikus ja minevikus, ebareeglipärased verbid. Sagedasemad eessõnad koha- ja ajamäärustes. Postkaardi, lühikese kirja ja teksti koostamine, ankeedi täitmine.
Õppemeetodid:
Auditoorne õpe 54 ak/h: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud jms.
Iseseisev töö 26 ak/h: töövihikust ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine, lühemate tekstide kirjutamine, sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks.
Õppematerjalid:
T. Tamm, L. Tomasberg “Quartier Latin”: õpik, töövihik, CD; lisamaterjalid

Õppekava nimetus: prantsuse keel A2

Eesmärk
Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada prantsuse keeles lihtsamaid tekste, saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi grammatikast.
Õpiväljundid
Kursuse lõpetanu:
- mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt hääldatud ütluste põhisisu
- oskab leida infot igapäevatekstidest, lugeda isiklikke kirju
- oskab lihtsal viisil väljenduda igapäevateemadel
- oskab tutvustada oma peret, teisi inimesi, elukohta, tööd, õpinguid, reise, hobisid ja käimasolevaid projekte
- oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teksti tuttaval teemal
Sisu
Igapäevategevused, hobid. Vaba aja veetmise võimalused. Oma arvamuse väljendamine. Kunst ja kultuur. Eelised ja puudused, võrdlemine. Mälestused. Tunnetest rääkimine, rõõmu ja rahulolematuse väljendamine. Ettepanekute tegemine. Põhjuse ja tagajärje väljendamine. Telefonivestlus. Toidud, nende valmistamine, väljas söömine. Reisimine. Muusika. Plaanid, kavatsused
Grammatika: erinevate minevikuaegade kasutamine ja võrdlus – passé composé, passé récent, imparfait. Tingiva kõneviisi olevik – conditionnel présent. Lihttulevik – futur simple. Subjonctif présent – selle moodustamine ja kasutusalad. Ajamäärused. Erinevad küsimuste tüübid. Eitus – ne pas, ne plus, ne jamais. Võrdlusastmed.
Õppemeetodid:
Auditoorne õpe 54 ak/h: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud jms
Iseseisev töö 26 ak/h: töövihikust ja õpikust harjutuste tegemine, õppekomplektis olevate plaatide kuulamine, lühemate tekstide kirjutamine, sõnade õppimine. Iseseisev töö on mõeldud tunnis õpitu kinnistamiseks.
Õppematerjalid:
R. Mérieux, Y. Loiseau “Connexions”, tase 2: õpik, töövihik, CD; lisamaterjalid

Kursuse juhendaja: Sigrid Janke

Individuaaltunnid kokkuleppel.
Ühe ak. h hind olenevalt koolituse eripärast ühele õpilasele alates 28€ ja kahele kokku alates 32€ /akad tund.
Õppematerjal ei sisaldu kursuse hinnas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee