Registreeru

saksa keel


Kursused 2019- 2020 õppeaastal

Õpperühmad avatakse vastavalt registreerumisele.
Kursuste ajad kokkuleppel rühmaga.

Saksa keele kursuste hinnad:
A1 - maht 54t, tavarühm (8-10 in) 330€, minirühm (5-7 in) 430 €, väike minirühm (3-4 in) 630€
A2 - maht 54t, tavarühm (8-10) 330€, minirühm (5-7 in) 430€, väike minirühm (3-4 in)  630€
B1 - maht 54t, tavarühm (8-10 in) 330€, minirühm (5-7 in) 430€, väike minirühm (3-4 in) 630€

Õppetasu ei sisalda õppekomplekti (orienteeruvalt 30-40€).

Saksa keel (A1)
Õppesisu: Tutvumine (ametlik ja mitteametlik), enesetutvustus. Perekond, õpingute ja töö kirjeldamine. Elukoht, majapidamine. Einestamine, sisseostude tegemine. Vaba aeg, hobid. Tervislikud eluviisid ja toitumine. Kellaajad ja numbrid. Linn ja transport. Reisimine ja puhkus. Majandus ja kultuur. Inimese iseloom ja välimus. Haridus ja töö. Loodus ja keskkonmd, ilm. Tee juhatamine. Telefonivestlused. Kohtumise kokkuleppimine. Vabandamine. Arvamuse avaldamine ja küsimine. Probleemide lahendamine. Nõustumine/mittenõustumine. Eelistused, tulevikuplaanid.
Grammatika: tegusõna pööramine, modaalverbid, reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad, nimisõna - artikkel, ainusus ja mitmus, käänamine, arvsõnad, küsisõnad, asesõnad (isikulised, omastavad, sihilised), eessõnad, eituse moodustamine, lausestruktuurid.

Saksa keel (A2)
Õppesisu:
Enda ja teiste tutvustamine. Toidud, nende valmistamine, väljas söömine. Kooliaeg. Harjumused. Eelised ja puudused, võrdlemine. Oma arvamuse väljendamine. Filmid. Tunnetest rääkimine. Linn, vaatamisväärsused. Vaba aja veetmise võimalused. Unistuste elukutse. Telefonivestlus. Info küsimine. Tee juhatamine. Reisimine. Töö. Ettepanekute tegemine. Muusika. Soovid, nõuanded. Plaanid, kavatsused.
Grammatika: enesekohased tegusõnad. Modaalverbide lihtminevik. Umbmäärased asesõnad man/jemand/niemand. Kõrvallaused. Eessõnad. Omadussõna võrdlusastmed, käänamine. Tegusõnad eessõnadega. Küsisõnad. Tingiv kõneviis.

Saksa keel (B1)
Õppesisu:
Meeldimised, mittemeeldimised. Reisibüroos. Hotell. Ostuotsused. Argumendid ja vastuargumendid. Reklaam. Pöördepunktid elus. Nõuanded. Vabandamine. Töö. Töökohale kandideerimine. Info küsimine ja andmine. Võrdlemine ja põhjendamine. Keskkonnakaitse. Ilm. Plaanid, kavatsused. Kodulinn, linna kirjeldamine. Konfliktidest rääkimine. Abi pakkumine, vastuvõtmine, tagasilükkamine. Harjumused. Muusikast ja tunnetest rääkimine. Inimeste, asjade ja olukordade kirjeldamine. Filmidest rääkimine. Kuulsad inimesed. Tegevuste ja projektide kirjeldamine. Pangas. Arvamused.
Grammatika: infinitiiv zu-ga ja ilma. Kõrvallaused. Eessõnad. Tagajärgede väljendamine: deshalb, darum, deswegen, so ... dass, sodass. Tingiv kõneviis. Tegusõnad eessõnadega. Kõrvallaused. Kesk- ja ülivõrre. Tulevik. Enneminevik. Omadussõna käänamine. Passiiv.

Saksa keel (B2)
Õppesisu:
Enda poõhjalik tutvustamine. Info haridusasutuste kohta. Õppija vajadused ja areng. Kombed ja tavad, rahvuskultuurid. Erialaste tekstide mõistmine. Tööülesannete kirjeldamine. Motivatsioonikiri. Tööintervjuu. Koosolekud. Kõneetikett teeninduses ja kaubanduses. Võrdlemine, eelistuste väljendamine ja põhjendamine. Vabaaja tegevused. Järelepärimine, arvustus. Toitlustusasutused - võrdlus ja kvaliteet, erivajadused. Aktuaalsed vsündmused, seisukohtade kaitsmine. Keskkond loodushoid, kohalikud vaatamisväärsused. Kodukoha kirjeldus, probleemide klirjeldamine. Kinnisvara hooldustööd, ost, üürimine. Kaebus. Reisimine, majutusasutused. Suhtlemine liikluskindlustusega, seletuskiri. Arsti vastuvõtul, kiirabi kutsumine, ravimeetodid, tervisealased nõuanded. Elustiil. Taotlus. Majandussüsteem ja õiguskord. Kodaniku õigused ja kohustused. Turvalisus. Rahaasjad. Poliitilised vaated ja seisukohad. Asutused, organisatsioonid, rühmitused. Osalemine ühiskonnaelus. Viisakusvestlused. Erinevad tekstitüübid. Pretensioon. Järelepärimine.
Grammatika: Abitegusõna, tegusõna pöördelised ja käändelised vormid, tegusõna ajavormid, modaalverbid, lõneviisid, enesekohased tegusõnad, tegusõnade eesliited, tegusõnade rektsioon.


Individuaaltunnid kokkuleppel.
Ühe ak. h hind olenevalt kursuse eripärast (tase, üld- või erialakeel) 28-32 EUR.
Õpikute maksumus (olenevalt tasemest ja suunitlusest) orienteeruvalt 40-50 €.

Kursuse juhendajad: Sigrid Janke, Silvi Satsmann

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee