Registreeru

vene keel

Kursused 2019 - 2020 õppeaastal

Hinnad käibemaksuga.

    maht ak t      Tavarühm (7-10 õpil)      Minirühm (5-6 õpil)    Minirühm (4 õpil)
Algajad 1                     A1.1          40     220 €   268 €   

336 €

Algajad 2                     A1.2        40               220 €             268 €         336 €
Madalam keskaste        A2
(meeldetuletuskursus)
30 168 € 198 € 252 €

Kui koolitusele registreerub 3 inimest, on võimalik kokkuleppel teha kas:
 - 4 õpilasega minirühma tasu eest lühem kursus - 32t (A1.1 ja A1.2) või 24t (A2) või
-  on kursusetasu vastavalt 448 € / 337 €

Kursusetasule lisandub originaalõppekomplekti hind vastavalt valikule orienteeruvalt 40€.

Algkursus (A1)
Kursuse orienteeruv aeg: okt 2018 - jaan 2019
Kursuse eesmärk ja sisu: õppida vene keele algtõdesid (tähestik, hääldus, lauseehitus) ning omandada elementaarne vestlusoskus.
Kursus sobib ka inimestele, kes on ammu vene keelt õppinud, kuid pole kasutanud ja soovib nüüd tulla harjutama igapäevast suhtlemisoskust.
Teemad: enestutvustus ja päritolumaa, perkond ja sugulased, elukoht, tervitamine ja hüvastijätt, vabandamine, tee küsimine ja juhatamine, elukutsed ja ametid, tegevused tõõl ja igapäevatoimetused, aeg, aastaajad, kellaaeg, ilm, eluruumid ja sisustus, situatsioonid poes, pangas, postkontoris, kohvikus, külaliste vastuvõtt jne.
Grammatika: nimisõna, omadussõna, arvsõna ja nende ühildumine, tegusõna ja selle pöörded, määrsõnad, sidesõnad, eessõnad.
Tähestik ja õigekiri, artikulatsioon, sõna- ja lauserõhud, intonatsioon, kirjavahemõrgid.

Tööalane suhtluskursus, madalam keskaste (A2)
Kursuse aeg: kokkuleppel rühmaga või õpilasega
Kursuse eesmärgiks on varem õpitud grammatilise materjali kordamine, sõnavara laiendamine, ametliku dokumentatsiooni vormistamise reeglitega tutvumine ja kõne etiketi meeldetuletus.
Teemadevalik: Dokumentatsioon - Ärikirja etikett, stilistika ja vormistamine. Ankeet. CV. Avaldus. Kuulutus. Lepingud. Garantiikiri. Tõend. Aktid. Volitus. Isiklik kiri.
Kõne etikett - Tutvumine, enese esitlemine. Pöörduimine vestluspartneri poole. Nõustumine/mittenõustumine. Vabandamine. Nõuanded, ettepanekud, soovitused. Arvamused, hinnangud, komplimendid. Tänamine, õnnitlemine.
Muud teemad: Töökohtumine. Infovahetus. Tööintervjuu. Telefonivestlus. Konfliktsituatsioonid.
Grammatika: Liikuv rõhk sõnas, rõhuta täishäälikute lugemine. Intonatsioon ja sõnade järjekord lauses. Küsimuste moodutamine, täis- ja lühivastus. Kaashäälikute gruppide lugemine/kirjutamine. Numbrite, kuupäevade, aastate, sajandite, sümbolite, lühendite lugemine. Isikunimed. Kuuluvuse väljendamine. Ees-, isa- ja perekonnanimede käänamine. Nimisõna (sugu, käänamine ainsuses ja mitmuses). Omadussõna (sugu, käänamine, võrdlusastmed. Tegusõna (Ajavormid, pööramine, aspektid). Asesõna (isikuline, omastav). Arvsõna. Määrsõna.
Kursuse juhendajad: Silvi Satsmann, Albina Gavrilova

Individuaaltunnid kokkuleppel.
Ühe ak. h hind olenevalt kursuse mahust ja eripärast 28 - 30€ ak/ h.
Õppematerjal ei sisaldu koolituse hinnas.

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee