Registreeru

norra keel

Kursused 2019- 2020 õppeaastal

Hinnad käibemaksuga.

  maht ak.t Tavarühm (7-10 in)             
Minirühm (4-6 in)           
Algtase  A1                      
  32t   226 € 388 €
Madalam kesktase A2      
32t 226 € 388 €

Kui rühma registreerub 3 inimest, siis kursuse maht 28 ak.h 

Õppekava nimetus: norra keel A1.1

Eesmärk: norra kõne- ja kirjakeele omandamine elementaarsel tasemel igapäevastes situatsioon ides toimetulekuks.

Õpiväljundid
- mõistab tuttavaid sõnu, fraase ja lühikesi lauseid kõnes ja kirjas
- kasutab lihtsaid fraase ja lauseid enda, oma pere ja lähiümbruse kirjeldamiseks
- oskab lihtsal viisil suhelda vestluspartneri abiga
- oskab kirjutada lühikest teadet ja täita formulare

Sisu
Teemad: Tutvustamine. Riigid ja keeled. Elukutsed. Perekond. Söök ja jook. Tegevused köögis. Mööbel. Tavaline päev. Erinevad tegevused. Kellaaeg. Nädalapäevad. Kohvikus. Kaubanduskeskuses. Riideesemed. Värvid. Arvutamine. Ilmastik ning aastaajad. Kuud. Talveriided.
Grammatika: Küsimused ja asesõnad. Olevik. Kas-küsimus. Lühivastus. Arvsõna. Nimisõna määramata artikkel. Asesõna aluse ja sihitisena. Verbi infinitiiv ja olevik. Eessõna kohamäärusena. Küsisõna missugune ainsuses ja mitmuses. Omadussõna ühildumine nimisõnaga. Enesekohane asesõna. Otsene ja kaudne kõne. Miks-küsimuse moodustamine ja vastamine.

Õppemeetodid:
Auditoorne õpe - kuulamis- lugemis- kirjutamisharjutused, dialoogid, suuline vestlus, rollimängud
Iseseisev töö - harjutuste kirjutmine, tõlked, sõnavara õppimine.

Õppematerjal: E. Ellingsen, K.Mac Donald Pa vei. Õpik ja töövihik.

 

Kursuse sisu A1.2 tasemele
Teemad: Tegevused puhkuse ajal. Norra kaart ja maakonnad. Muutused elus. Erinevad eluviisid. Tegevused tööl ja kodus. Norra. Kool. Koolisüsteem ja õppeained. Perekond ja kooselu. Perekondlikud tähtpäevad. Erinevad elukohad. Peod ja tähtpäevad. Tervis. Kehaosad.
Grammatika: Tegusõna infinitiiv, olevik ja minevik. Ajamäärus. Järgarvud nind nende hääldus. Enesekohane asesõna + nimisõna. Tegusõna täisminevik. Ajamäärusega seotud eessõnad. Genitiiv. Omadussõna muutmine ainsuses ja mitmuses. Pea- ja kõrvallause sõnade järjekord. Ebareeglipärased nimisõnad. Som'i kasutamine. Omadussõna võrdlemine. Eessõnad seoses koha- ja ajamäärusega.

Õpperühmad avatakse vastavalt registreerumisele.
Kursuste ajad kokkuleppel rühmaga.

Kursuse juhendaja: Marit Stepanova

Individuaaltunnid kokkuleppel.
Hind ühele osalejale al. 29 €/ akad h
Kahekesi rühmas - hind ühele osalejale al. 17 €/ akad h
Kolmekesi rühmas - hind ühele osalejale al. 13 € / akad h

Koolituse hinnale võib lisanduda õpetaja kohalesõidu kulu.

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee