Registreeru

eesti keel

 Kursused 2018 - 2019 õppeaastal

HInnad käibemaksuga.

Algtase          A1         4 osalejat          100t        834 €

Õppekava nimetus: eesti keel A1

Eesmärk: eesti kõne- ja kirjakeele omandamine elementaartasemel igapäevastes sitaustioonides toimetulekuks.

Õpiväljundid
- mõistab tuttvaid sõnu, fraase ja lühikesi lauseid kõnes ja kirjas
- kasutab lihtsaid fraase ja lauseid enda, oma pere ja lähiümbruse kirjeldamiseks
- osakb lihtsal viisil suhelda, kui vestluspartner aitab
- osakb kirjutada lühikest teadet ja täita formulare

Sisu
Mina, minu perekond ja sõbrad. Viisakusväljendid (tervitus, vestluse alustamine, palve, vabandamine, hüvastijätt).
Maad ja keeled. Numbrid, aadress. Käänded. Ainsus ja mitmus. Tegusõna pööramine. Värvid. Kellaaeg ja nädalapäevad, sõidukid. Bussijaamas. Nädalavahetuse plaanid. Eestimaa vaatamisväärsused. Asesõnad. Liitsõnad. Aastaajad. Reisimine. Pere ja kodu, sugulased. Külaskäik. Vanus. Huvid ja hobid. Igapäevategévused. Minevik. Söök ja jook. Vestlus söögilauas. Töö ja haridus, ametid. Tähtpäevad. Kuupäev. Poes, turul. Toiduained. Kohvikuvestlused. Linnas ja tänaval. Postkontoris. Kaubamajas.

Õppemeetodid:
Auditoorne õpe - suuline vestlus, kuulamis- ja lugemisharjutused, dialoogid, rollimängud.
Iseseisev töö - harjutused, tõlked, sõnavara õppimine, internetist õppevideote vaatamine, lühitekstide kirjutamine.

Õppematerjal: M.Pesti, H.Ahi E nagu Eesti, lisamaterjalid.

 

Õpperühmad avatakse vastavalt huviliste registreerumisele.
Kursuste ajad kokkuleppel rühmaga.

Kursuse juhendajad: Merle Remmelkoor, Silvi Satsmann.

Eesti keele individuaaltunnid välismaalastele.
Rühmas 1- 3 osalejat.
Maht ja kursuse sisu kokkuleppel.
Üldkeele kursused:
1 akad t (45 min) hinnad: 1 osaleja - 26 €, 2 osalejat - 15 € in., 3 osalejat - 11 € in.
Lisandub õppematerjali tasu orienteeruvalt 25-50€.
Erialakeele kursused (olenevalt üld-ja ametikeele proportsioonist):
1 akad tund - 1 osaleja - 28-30€, 2 osalejat - 16-17€ in., 3 osalejat - 12-13€ in.
Firmasisene koolitus kokkuleppel, individuaaltunni hind al. 26 eurot + km

 

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee